เรื่องราววันวิสาขบูชา วันที่คนไทยทุกท่านให้ความสลักสำคัญ

วันวิสาขบูชา ที่ย่อมาจากคำว่า วิสาขปุรณมีบูชา ที่มีการแปลว่า การบูชาภายในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ จึงเป็นเหตุให้วันวิสาขบูชา นั้นเป็น การบูชาภายในวันเพ็ญเดือน 6 ซึ่งภายในการกำหนดวันวิสาขบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ซึ่งจะตรงกับปีปฏิทินจันทรคติของไทย มักจะมีการตรงกับเดือนพฤษภาคม หรือ มิถุนายน แต่ถ้าในปีของบางประเทศคงมีการกำหนด วันวิสาขบูชา ไม่ตรงกับของไทย วันวิสาขบูชา เพราะ ประเทศเหล่านี้จะมีการตั้งอยู่ในตำแหน่งที่จะแตกต่างไปจากต่างประเทศไทย เป็นเหตุให้กลายเป็นวันคลาดเคลื่อนไปตามเวลา

 
วันวิสาขบูชา
ซึ่ง วันวิสาขบูชา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ ขณะได้มีพระนางสิริมหามายา ซึ่งเป็นพระมเหสีของพระเจ้าสุทโธทนะ ภายในกรุงกบิลพัสดุ์ ได้ทรงตั้งครรภ์พร้อมกับใกล้จะจะประสูติ โดยพระนางแปรพระราชฐานให้ไปประทับ ที่กรุงเทวทหะ เพื่อไปประสูติในตระกูลอของพระนาง ตามประเพณีที่นิยมในสมัยก่อน ๆ พร้อมทั้งได้มีการเสด็จไปพักผ่อนหย่อนใจพระอิริยาบถที่ได้ต้นสาละ ที่สวนลุมพินีวัน  และพระนางก็ได้มีการประสูติเกิดขึ้น เป็นพระโอรส ที่ใต้ต้นสาละ ซึ่งจะตรงกับวันเพ็ญเดือน 6 พุทธศักราช 80 ปี เมื่อกุมารได้มีการประสูติได้เพียง 5 วัน ก็ได้มีรับถวายพระนามชื่อว่า สิทธัตถะ ที่มีการแปลว่า สมปรารถนา
 
ดังนั้นวันวิสาขบูชา ก็ถือว่าเป็นวันที่มีความสำคัญอย่างมากอีกวันหนึ่ง ที่ชาวไทยทุกคนให้ความสนใจเหมือนกัน พร้อมทั้งนี่ก็เป็นวันที่คนไทยทุกคนมีความสุข  ขณะได้มีการทำบุญภายในวันสำคัญอย่างวันวิสาขบูชานั่นเอง